پيشينه شناسي و نقد ادعاهاي سران بهائيت درباره نسخ شريعت اسلام با تکیه بر فتنه بدشت
78 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بابيت از جمله مدعيان نسخ شريعت اسلام است که پس از ادعاهاي علي محمد شيرازي (باب) شکل گرفت و در فتنه بدشت، از نسخ شريعت اسلام و آمدن شريعت و کتاب تازه «بيان» سخن گفت و پيروانش همه تلاش خود را به کار بستند تا با تغيير احکام اسلام، اين شريعت ادعايي را ديني مستقل و بديع جلوه دهند. اندکي پس از اعدام علي محمد شيرازي، حسين علي نوري (بهاء) مدعي نبوت و نسخ شريعت ادعايي «بيان» شد و بيش از بابيان بر نسخ اسلام و احکام آن تأکيد کرد، آن‌گونه که بسياري از احکام را به کلي تغيير داد. اين نوشتار با بررسي پيشينه مدعيان نسخ احکام و شريعت اسلام به اين نتيجه مي‌رسد که ادعاهاي بابيان و بهائيان درباره نسخ اسلام و احکام آن، نه تنها تازگي ندارد، بلکه الگوگرفته از گفتار و کردار مدعيان پيشين نسخ اسلام (مانند جريان‌هاي اسماعيليه، حروفيه، نقطويه، يزيديه و اهل حق) است و از تناقض‌هايي پرده بر مي‌دارد که به نفي آنان مي‌انجامد.
دانلود