مهدویت در کلام بهاء الله، پیامبر بهائیان
125 بازدید
تاریخ ارائه : 11/20/2014 12:49:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

میرزا حسین علی نوری که خود را بهاء الله نامید، پس از آن که به مقام دلخواه رسید، از آن جهت که روایات غیبت، ظهور و موعود منتظر مسلمین هیچ تشابهی با اوصاف او و باب نداشت، مجبور شد همه را ضعیف و خیالی بخواند. او در این باره می گوید:
«اهل فرقان را مشاهده کنید، که قصه های گذشته و وهم انگیز، آنها را از راه مالک خلق دور کرد و اگر از نشانه ها، اخبار و شرایط خیالی که در دست دارند چشم می پوشیدند …»۱

پس از خواندن این سخن، شاید این نکته به ذهن بیایید که:
اگر این سخن میرزا حسین علی حقیقت دارد، پس سخنان علی محمد باب را چگونه است؟ علی محمد که به ادعای حسین علی، مبشر بهائیت است و بشارت ظهور بهاء را داده است، در جای جای تفسیر سوره یوسف خود، از مهدی، همان موجود موعود سخن می گوید و او را موجود و حتی قائم منتظر می خواند.۲
پانوشت:
۱. اقتدارات، بهاء، ص ۱۵۰، س ۱.
۲. برای خواندن اظهارت علی محمد باب درباره مهدی موعود (عج) می توانید به مقاله مهدی موعود در کلام مبشر بهائیت مراجعه کنید.

نك: پايگاه جامع شناخت بهائيت